22 Αυγούστου 2015 Comments are off
Share:

Νέο Σύνταγμα

ΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Ἕνα Σύνταγμα γιά νά εἶναι Δημοκρατικό πρέπει νά ἔχει ἀρχές καί ἀξίες καί νά εἶναι προληπτικό, δηλαδή νά προλαμβάνη κάθε κακό πού δύναται νά ὑποστῆ ἡ κοινωνία ἀπό τίς ἀνθρώπινες παθογένειες τῶν διοικούντων, πού προέρχονται ἀπό τό ΕΓΩ, τό συμφέρον, τό αἴσθημα προβολῆς καί ἀνωτερότητος, ἡ ἀπληστία, ἡ διαπλοκή, ἡ διαφθορά, ὁ ἐπαγγελματισμός, ἡ ἀναξιοκρατία, ἡ οἰκογενειοκρατία, καί δέν ὑπάρχει τέλος στόν κατήφορο.

Ἡ Ἀθηναϊκή Δημοκρατία ἦτο προληπτική, ἐπέλεγε τούς κρατικούς λειτουργούς καί διαχειριστές τῶν κοινῶν τῆς πολιτείας διά κληρώσεως, διά ἕναν χρόνον μόνον καί διά μία φορά στήν ζωή των. Αὐτά καί μόνον προλάβαιναν ἀπό μόνα των πολλά κακά ἀπό τήν παθογένειαν τῶν ἀρχόντων, ἐάν δέ εἰς αὐτά προσθέσουμε καί τό ὅτι ὅλους τούς ἄρχοντες καί κρατικούς λειτουργούς μόλις παρέδιδαν τά καθήκοντά των, τούς περνοῦσαν ἀπό ἔλεγχο οἱ παραλαμβάνοντες καί ὅσους εἶχαν παραβεῖ τά καθήκοντά των ἤ ἀδρανίσει καί δέν ἀπέδωσαν τό ἔργο πού ὥφειλαν, τούς περνοῦσαν ἀπό δίκην μέ αὐστηρές τιμωρίες, τούς δέ τίμιους καί παραγωγικούς τούς ἀπέδιδαν τιμές καί ἔγραφαν στίς μαρμάρινες στῆλες τῆς ἀγορᾶς τά ὀνόματά των διά νά τά βλέπουν ὅλοι οἱ ἀθηναῖοι καθημερινά. Συνεπῶς ἀντιλαμβανόμεθα πόσο προληπτική τοῦ κακοῦ ἦτο ἡ Ἀθηναϊκή Δημοκρατία ἡ ὁποία μᾶς προσέφερε ἀνεπανάληπτα ἔργα τέχνης, ἕνα Παρθενῶνα καί χιλιάδες ἀγάλματα μαρμάρινα καί ἀγγεῖα πήλινα πού καταστρέφουν ἐπί 2500 χρόνια οἱ ἐχθροί τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί πολιτισμοῦ καί τελειωμό δέν ἔχουν.

Ἐπί πλέον ἡ Ἀθηναϊκή Δημοκρατία εἶχε ὡς ἐπίκεντρό της τά πανανθρώπινα ἰδανικά, ἐνῶ ἡ Κοινοβουλευτική Δημοκρατία (τώρα κομματοκρατία) ἔχει ἐπίκεντρό της τό χρῆμα πού ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους εἰς τήν ἐκμετάλλευσιν τῶν συνανθρώπων των.

Ἐνῶ ἡ Κοινοβουλευτική Δημοκρατία εἶναι ἕνα καθαρό κατασταλτικό πολιτικό σύστημα, γεγονός πού ἐπιτρέπει ἀφ᾽ἑαυτοῦ τήν ἀνάπτυξιν παθογενειῶν οἱ ὁποῖες εἶναι σύμφυτες τοῦ συστήματος. Ἄν δέ ἀναλογισθοῦμε ὅτι τόν Κοινοβουλευτισμόν ἐφηῦρε τό Κεφάλαιον διά νά στηρίξη τά συμφέροντά του καί τό ὅτι τό κεφάλαιο μέσῳ τῶν ὀργανώσεῶν του Μασωνίας, κτλ… ἔφθειρε τήν δικαιοσύνην καί ἄμβλυνε τάς ἀποφάσεις της κατά τῶν παρανομούντων καί ἐγκληματιῶν δέν ἔχουμε οὔτε ἀναστολήν τῶν παθογενειῶν καί ἔχει μετατραπεῖ ἡ Κοινοβουλευτική Δημοκρατία εἰς φυτόριο παθογενειῶν, ἐγκλημάτων καί ἀπανθρώπου καί ἄσπλαχνου ἐκμεταλλεύσεως τῶν λαῶν πρός αὔξησιν τῶν κερδῶν τῶν κεφαλαιοκρατῶν. Καί ἐδῶ ἀκολουθεῖ ἡ μεγαλυτέρα ἀπάτη, ὡς κεφαλαιοκράτη σᾶς δείχνουν τόν γείτονά σας πού ἔχει μία γίδα καί κρύβουν πίσω ἀπό αὐτόν τό τεράστιο Σιωνιστικό κεφάλαιο πού γιγαντώνεται πίνοντας τόν ἱδρῶτα καί τό αἷμα τῆς ἀνθρωπότητος.

Ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι τοῦ κατεστημένου διά νά μήν χάσουν τίς θέσεις των καί τήν μάσα, μᾶς προβάλλουν θορυβωδῶς νά ἀλλάξουμε μερικά ἄρθρα τοῦ Συντάγματός μας καί μερικούς πολιτικούς γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τίς παθογένειες καί θά διορθωθοῦν ὅλα καί θά προκόψουμε, ἀντί ἀπαντήσεώς μου εἰς αὐτά θά ζητήσω τήν ἄδειαν ἀπό τόν κ. Παρασκευά Παρασκευόπουλο καθηγητή τοῦ Ε.Μ.Π. νά ἀντιγράψω ἀπό τό βιβλίο του <Ἀναγέννηση τῆς Ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας> τίς γνῶμες του ἐπ᾽αὐτῶν: ῾῾…γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τίς παθογένειες τῆς Κοινοβουλευτικῆς Δημοκρατίας καί νά ἀναβαθμίσουμε σημαντικά τήν ζωή μας, ἕνας εἶναι ὁ δρόμος: νά ἀλλάξουμε ριζικά τούς θεσμούς καί ὄχι τά πρόσωπα. Μιά τέτοια ἀλλαγή εἶναι νά ἐγκαταλείψουμε τήν Κοινοβουλευτική Δημοκρατία… υἱοθετώντας νέο ΘΕΣΜΟ’’ σ. 64.

Μελετώντας τό Σύνταγμα πού ἀκολουθεί θά διαπιστώσετε ὅτι εἶναι γραμμένο κατά ἑνότητες (κεφάλαια) καί ὅτι μεταξύ τῶν ἑνοτήτων (κεφαλαίων) ὑπάρχουν κενά δέν εἶναι γραμμένα ὅλα τά ἄρθρα κάθε ἑνότητος (κεφαλαίου).

Αὐτό συμβαίνει διότι δέν ἔγραψα ὅλα τά ἄρθρα κάθε κεφαλαίου, ἀλλά ἔγραψα μόνον τά ἄρθρα κατά τά ὁποῖα τό παρόν Σύνταγμα διαφέρει ἀπό ὅλα τά ἄλλα καί χαράσσει νέους ΘΕΣΜΟΥΣ διά τήν ὀμαλήν συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων τήν κατορχύρωσιν τῆς Ἐλευθερίας αὐτῶν καί τῆς ὁριστικῆς ἀπαλλαγῆς αὐτῶν ἀπό τήν ἐκμετάλλευσιν τοῦ κεφαλαίου.

Ἐπίσης ἔγραψα αὐτά πού καθορίζουν πῶς ἀκριβῶς θά συμμετέχουν οἱ ἐργαζόμενοι ὅλων τῶν κλάδων καί εἰδικοτήτων στήν Κυβέρνησιν μέ κλήρωσιν αὐτῶν ἐκ τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιπροσωπείας θά συμμετέχουν δέ καί στήν Βουλήν πού θά νομοθετῆ ὡς βουλευταί ἐπίσης διά κληρώσεως. Διά πρώτην φοράν στήν ἱστορία τοῦ κόσμου μας θά συμμετέχουν οἱ ἐργάτες στίς κυβερνητικές θέσεις καί στήν Βουλή. Στήν Ρωσία καί ὅλα τά κουμμουνιστικά κράτη κορόϊδευαν τούς ἐργάτες ὅτι διοικοῦν καί τούς ἐκμεταλλεύοντο καί στήν οὐσία διοικοῦσε τό κεφάλαιο ἐν ὀνόματι τῶν ἐργατῶν.

Ὅλα τά ἄρθρα ρουτίνας πού εἶναι τά ἴδια εἰς ὅλα τά συντάγματα τοῦ κόσμου δέν τά ἔγραψα διά νά διευκολύνω τούς ἀναγνῶστες νά ἀντιληφθοῦν τίς διαφορές τοῦ ὄντος μεγάλου αὐτοῦ ἔργου καί νά τίς ἀπομνημονεύσουν εὔκολα. Τά ἄρθρα πού παρέλειψα θά τα προσθέση ἡ ἐπιτροπή πού θά ἀναλάβη τήν τελική ἐπεξεργασίαν αὐτοῦ ἀντιγράφοντάς τα ἀπό ἕνα ἄλλο παλαιό Σύνταγμα.

ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΕΚΕΙΝΟΣ,

ΠΟΥ ΕΝΩ ΚΑΤΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΞΙΩΜΑ, ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΟΥ

ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΡΧΕΙ. (Θουκυδίδης)

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΙΣΗΓΟΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ,

ΤΗΣ ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ,

ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ,

ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο ΛΑΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΨΗΦΙΖΕΙ

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΒΑΣΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΟΡΦΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

ρθρον 1

1. Τὸ πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος εἶναι Προεδρευομένη Κληρωτή Δημοκρατία – Ἀρισταρχία.

2. Θεμέλιο τοῦ πολιτεύματος εἶναι ἡ Λαϊκή καὶ ἡ Ἐθνική κυριαρχία.

3. πασαι αἱ ἐξουσίαι πηγάζουν ἐκ τοῦ Λαοῦ καὶ λειτουργοῦν ὑπέρ αὐτοῦ καὶ τοῦ Ἔθνους καὶ ἀποβλέπουν εἰς τὸ κοινὸ συμφέρον ὅλων τῶν πολιτῶν.

Ἄρθρον 2

1.- Ὁ σεβασμὸς καί ἡ προστασία τῆς ἀξίας καὶ τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦν τὴν πρωταρχικήν ὑποχρέωσιν τῆς Πολιτείας.

2.- Σκοπός τοῦ Συντάγματος εἶναι ἡ ἐλευθερία καὶ ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος καί ἡ προστασία τῶν πολιτῶν της ἀπό τῆς βουλιμίας παντός ἐχθροῦ ἐξωτερικοῦ ἤ ἐσωτερικοῦ.

3.- Οὐδεμία ἀπόφασις θεσπισμένου ὀργάνου ἤ ἀτόμου ἀσκοῦντος λειτούργημα ἤ διοίκησιν ἀναγνωρίζεται ἀπό τήν πολιτείαν τῆς Ἑλλάδος, ἐφ’ ὅσον αὐτή περιορίζει τήν πολιτικήν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος καί τήν ἄσκησιν τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων της πού ἀπορρέουν ἀπό αὐτήν. Οὔτε ἡ παραχώρησις δικαιωμάτων ἤ ἁρμοδιοτήτων πού προβλέπει τό Σύνταγμα, ἤ ἡ παραίτησις ἀπό τήν Ἀσυλίαν τῆς Ἐθνικῆς κυριαρχίας ἐπιτρέπονται.

4. Ὁ ἐξωτερικός δανεισμός τῆς χώρας ἀπαγορεύεται. Εἰς περίπτωσιν μεγίστης ἀνάγκης διεξάγεται Δημοψήφισμα καί ὅ,τι ἀποφανθῆ ὁ λαός.

5. Ὅλες οἱ παραχωρήσεις πρός τρίτους εἰς βάρος τῆς Ἐλευθερίας, τῆς Ἀνεξαρτησίας καί τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων πολιτικῶν ἤ οἰκονομικῶν τῶν Ἑλλήνων, πού ἔγιναν ἀπό ὅλες τίς προηγούμενες Κυβερνήσεις βάσει τοῦ παρόντος δημοψηφίσματος εἶναι ἀφ’ ἑαυτῆς ἄκυρες.

6. Τὀ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος εἶναι ὁ ὑπέρτατος νόμος τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας, ὁ ὁποῖος ὑπερισχύει ὅλων τῶν ἄλλων ἐγχωρίων, ξένων καί διεθνῶν δικαίων, συμβάσεων, συνθηκῶν, μνημονίων καί συμφωνιῶν πού ἔχουν ὑπογραφεί. Ἡ ὑπογραφή οἱασδήποτε συνθήκης, συμβάσεως, συμφωνίας (διακρατικῆς), εἰρήνης ἤ κήρυξις πολέμου ἀπαιτοῦνται οἱ ψῆφοι τῶν 2|3 τῆς δυνάμεως τῆς Ἐθνικής Ἀντιπροσωπείας – Ε.τ.Λ. Εἰς περίπτωσιν αἰφνιδιαστικῆς ἐπιθέσεως κράτους τινός ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κηρύσσει τον πόλεμον. Αἱ ὑπογραφεῖσαι ἤδη συνθῆκες καί συμβάσεις διά νά ἰσχύσουν καί εἰς τό μέλλον πρέπει νά ψηφισθοῦν ἀπό τήν Ἐθνικήν Ἀντιπροσωπείαν – Ε.τ.Λ. μέ πλειοψηφίαν τῶν 2|3 τῆς δυνάμεώς της.

Ἄρθρον 3

1. Οἱ Ἕλληνες εἶναι ἴσοι ἐνώπιον τοῦ νόμου.

2. Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες ἔχουν ἴσα δικαιώματα καί ὑποχρεώσεις.

3. Ἕλληνες πολῖται εἶναι ὅσοι κέκτηνται τά ὑπό τοῦ νόμου ὁριζόμενα προσόντα. Ἀφαίρεσις τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγενείας ἐπιτρέπεται μόνον εἰς περίπτωσιν ἑκουσίας ἀποκτήσεως ἑτέρας ἤ ἀναλήψεως ἀντιθέτου πρός τά ἐθνικά συμφέροντα ὑπηρεσίας εἰς ξένην χώραν, κατά τάς ὑπό τοῦ νόμου εἰδικώτερον προβλεπομένας προϋποθέσεις καί διαδικασίας, ἤ διά νομίμου δικαστικῆς ἀποφάσεως διά προδοσίαν ἤ σοβαράν βλάβην τῆς Ἐθνικῆς ἑνότητος.

4. Μόνον Ἕλληνες πολῖται εἶναι δεκτοί εἰς πάσας τάς δημοσίας λειτουργίας, πλήν τῶν δι’ εἰδικῶν νόμων εἰσαγομένων ἐξαιρέσεων.

5. Οἱ Ἕλληνες πολῖται οἱ ὑπήκοοι, καί ἐργαζόμενοι ἤ ἀσκοῦντες προσοδοφόρον τινά ἐπιχείρησιν ἐν Ἑλλάδι, συνεισφέρουν ὅλοι ἀδιακρίτως εἰς τά δημόσια βάρη ἀναλόγως τῶν δυνάμεών των.

6. Πᾶς Ἕλλην, δυνάμενος νά φέρη ὅπλα, ὑποχρεοῦται νά συντελῆ εἰς τήν ἅμυναν τῆς Πατρίδος, κατά τούς ὁρισμούς τῶν νόμων.

Ἄρθρον 4

1. Ἕκαστος δικαιοῦται νά ἀναπτύσση ἐλευθέρως τήν προσωπικότητά του καί νά συμμετέχει εἰς τήν κοινωνικήν, οἰκονομικήν καί πολιτικήν ζωήν τῆς Χώρας, ἐφ’ ὅσον δέν προσβάλλει τά δικαιώματα τῶν ἄλλων καί δέν παραβιάζει τό Σύνταγμα ἤ τά χρηστά ἤθη.

2. Πάντες οἱ εὑρισκόμενοι ἐντός τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας ἀπολαμβάνουν ἀπολύτου προστασίας τῆς ζωῆς, τῆς τιμῆς καί τῆς ἐλευθερίας των, ἀδιακρίτως ἐθνικότητος, φυλῆς ἤ γλώσσης καί θρησκευτικῶν ἤ πολιτικῶν πεποιθήσεων. Ἐξαιρέσεις ἐπιτρέπονται εἰς τάς περιπτώσεις τάς προβλεπομένας ὑπό τοῦ διεθνοῦς δικαίου.

Ἀπαγορεύεται ἡ ἔκδοσις ἀλλοδαποῦ, διωκομένου ἀποδεδειγμένως διά τήν ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας δρᾶσιν του, ἐνῶ οἱ διωκόμενοι διά ἐγκληματικάς καί ἀξιοποίνους πράξεις θά ἐκδίδονται ἀμέσως.

3. Ἡ προσωπική ἐλευθερία εἶναι ἀπαραβίαστος. Οὐδείς καταδιώκεται, συλλαμβάνεται, φυλακίζεται ἤ ἄλλως πως περιορίζεται, εἰ μή ὅταν καί ὅπως ὁ νόμος ὁρίζει.

4. Ἀτομικά διοικητικά μέτρα, περιοριστικά τῆς ἐλευθέρας κινήσεως ἤ ἐγκαταστάσεως ἐν τῇ Χώρα, ὡς καί τῆς ἐλευθέρας ἐξόδου καί εἰσόδου εἰς αὐτήν παντός Ἕλληνος, ἀπαγορεύεται. Εἰς ἐξαιρετικάς περιπτώσεις ἀνάγκης καί μόνον πρός πρόληψιν ἀξιόποινων πράξεων δύναται νά ἐπιβληθοῦν τοιαῦτα μέτρα, μετ’ ἀπόφασιν ποινικοῦ δικαστηρίου, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει. Εἰς περίπτωσιν κατεπείγοντος, ἡ ἀπόφασις δύναται νά ἐκδοθῆ καί μετά τήν λῆψιν τοῦ διοικητικοῦ μέτρου, τό βραδύτερον δέ ἐντός τριῶν ἡμερῶν, ἄλλως αἵρεται τοῦτο αὐτοδικαίως.

Ἑρμηνευτική δήλωσις: Δέν περιλαμβάνεται εἰς τήν ἐν παραγράφῳ 4 ἀπαγόρευσιν ἤ συνεπείᾳ ποινικῆς διώξεως ἀπαγόρευσις τῆς ἐξόδου διά πράξεως τοῦ εἰσαγγελέως, ἤ ἡ λῆψις μέτρων ἐπιβαλλομένων πρὀς προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγείας ἤ τῆς ὑγείας νοσοῦντων ἀτόμων, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.

Ἄρθρον 5

1. Οὐδείς συλλαμβάνεται, οὐδέ φυλακίζεται ἄνευ αἰτιολογημένου δικαστικοῦ ἐντάλματος, τό ὁποῖον πρέπει νά ἐπιδοθῆ κατά τήν στιγμήν τῆς συλλήψεως ἤ προφυλακίσεως. Ἐξαιροῦνται τά ἐπ’ αὐτοφώρῳ ἐγκλήματα.

2. Ὁ ἐπ’ αὐτοφώρῳ ἤ δι’ ἐντάλματος συλληφθείς προσάγεται εἰς τόν ἁρμόδιον ἀνακριτήν τό βραδύτερον ἐντός εἴκοσι τεσσάρων ὡρῶν ἀπό τῆς συλλήψεως, ἐάν δέ ἡ σύλληψις ἐγένετο ἐκτός τῆς ἕδρας τοῦ ἀνακριτοῦ, ἐντός τοῦ ἀπολύτως ἀναγκαίου πρός μεταγωγήν χρόνου. Ὁ ἀνακριτής ὀφείλει, ἐντός τριῶν ἡμερῶν ἀπό τῆς προσαγωγῆς, εἴτε νά ἀπολύση τόν συλληφθέντα εἴτε νά ἐκδώση κατ’ αὐτοῦ ἔνταλμα φυλακίσεως. Αἰτήσει τοῦ προσαχθέντος, ἤ ἐν περιπτώσει ἀνωτέρας βίας βεβαιουμένης ἀμέσως δι’ ἀποφάσεως τοῦ ἁρμοδίου δικαστικοῦ συμβουλίου, ἡ προθεσμία αὐτή παρατείνεται ἐπί δύο ἡμέρας.

3. Παρελθούσης ἀπράκτου ἑκατέρας τῶν προθεσμιῶν τούτων, πᾶς δεσμοφύλαξ ἤ ἄλλος ἐπιτετραμμένος τήν κράτησιν τοῦ συλληφθέντος, εἴτε πολιτικός ὑπάλληλος εἴτε στρατιωτικός, ὀφείλει ν’ ἀπολύση αὐτόν παραχρήμα. Οἱ παραβάται τιμωροῦνται ἐπί παρανόμῳ κατακρατήσει, ὑποχρεοῦνται δέ εἰς ἀνόρθωσιν πάσης ζημίας προσγενομένης εἰς τόν παθόντα καί εἰς ἱκανοποίησιν αὐτοῦ, λόγῳ ἠθικῆς βλάβης, διά χρηματικοῦ ποσοῦ, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.

Ἄρθρον 6

1. Ἔγκλημα δέν ὑπάρχει, οὐδέ ποινή ἐπιβάλλεται ἄνευ νόμου, ἰσχύοντος πρό τῆς τελέσεως τῆς πράξεως καί ὁρίζοντος τά στοιχεῖα ταύτης. Οὐδέποτε επιβάλλεται βαρυτέρα ποινή τῆς προβλεπομένης κατά τῆν τέλεσιν τῆς πράξεως.

2. Αἱ βάσανοι, οἱασδήποτε σωματικῆς κακώσεως, βλάβης ὑγείας ἤ ἄσκησις ψυχολογικῆς βίας, ὡς καί πᾶσα ἑτέρα προσβολή τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας ἀπαγορεύονται καί τιμωροῦνται ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.

3. Γενική δήμευσις τῆς περιουσίας ἐπιτρέπεται μόνον διά καταδικασθέντας διά προδοσίαν, ἤ μεγάλην φοροδιαφυγήν, ἤ διά περιπτώσεις πού ὁρίζει εἰδικός νόμος ψηφισθείς ὑπό τῆς Βουλῆς. Θανατική ποινή ἐπί πολιτικῶν ἐγκλημάτων, ἐκτός τῶν συνθέτων, καί αὐτῶν πού προξένησαν ἐθνικήν βλάβην δέν ἐπιβάλλεται.

4. Νόμος ὁρίζει τούς ὅρους ὑπό τούς ὁποίους παρέχεται ὑπό τοῦ Κράτους, κατόπιν δικαστικῆς ἀποφάσεως, ἀποζημίωσις εἰς ἀδίκως ἤ παρανόμως καταδικασθέντας, προφυλακισθέντας ἤ ἄλλως πως στερηθέντας τῆς προσωπικῆς των ἐλευθερίας.

Ἄρθρον 7

Εἰς οὐδένα ἀφαιρεῖται ἄκων τοῦ παρά τοῦ νόμου ὁρισμένου εἰς αὐτόν δικαστοῦ.

Δικαστικαί ἐπιτροπαί καί ἔκτακτα δικαστήρια, ὑφ’ οἱονδήποτε ὄνομα, δέν ἐπιτρέπεται νά συσταθοῦν. Τοῦτο ἐπιτρέπεται μόνον ὅταν ἡ χώρα εὑρίσκεται εἰς κατάστασιν ἐκτάκτου ἀνάγκης ἤ πολέμου.

Ἄρθρον 8

1. Ἡ κατοικία ἑκάστου εἶναι ἄσυλον. Πᾶς εἰσερχόμενος εἰς οἰκίαν βιαίως ἤ παρανόμως ἄνευ τῆς ἀδείας τοῦ κατοικοῦντος ἐν αὐτῇ, τίθεται ἀμέσως ἐκτός νόμου. Ἡ ἰδιωτική καί οἰκογενειακή ζωή τοῦ ἀτόμου εἶναι ἀπαραβίαστος. Οὐδεμία κατ’ οἶκον ἔρευνα ἐνεργεῖται, εἰ μἠ ὅταν καί ὅπως ὁ νόμος ὁρίζει πάντοτε δέ παρουσία ἐκπροσώπων τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας.

2. Οἱ παραβάται τῆς προηγουμένης διατάξεως τιμωροῦνται ἐπί παραβάσει τοῦ οἰκιακού ἀσύλου καί καταχρήσει ἐξουσίας, ὑποχρεοῦνται δέ εἰς πλήρη ἀποζημίωσιν τοῦ παθόντος, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Ἄρθρον 24

1. Ἡ Νομοθετική λειτουργία ἀσκεῖται ὑπό τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, τῆς Βουλῆς τῶν Ἐκπροσώπων, τοῦ Δικαστικοῦ Σώματος, τῆς Γερουσίας, τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιπροσωπείας ἤ Ἐκκλησίας τοῦ Λαοῦ (Ε.τ.Λ.), καί τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας.

2. Ἡ Ἐκτελεστική λειτουργία ἀσκεῖται ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καί τῆς Κυβερνήσεως.

3. Ἡ Δικαστική λειτουργία ἀσκεῖται ὑπό τῶν δικαστηρίων καί τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Λαοῦ – Ἐθνικῆς Ἀντιπροσωπείας, αἱ ἀποφάσεις δέ αὐτῶν ἐκτελοῦνται ἐν ὀνόματι τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

Ἄρθρον 25

1. Οὐδεμία μεταβολή τῶν ὁρίων τῆς Ἐπικρατείας δύναται νά γίνη ἀποδεκτή.

2. Ἄνευ νόμου ψηφιζομένου διά τῆς πλειοψηφίας τῶν δύο τρίτων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Λαοῦ, δέν εἶναι δεκτή εἰς τήν Ἑλληνικήν Ἐπικράτειαν ξένη στρατιωτική δύναμις, οὐδέ δύναται νἀ διαμένη ἐν αὐτῇ ἤ νά διέλθη δι’ αὐτῆς.

Ἄρθρον 26

  1. Οἱ γενικῶς παραδεδειγμένοι κανόνες τοῦ διεθνοῦς δικαίου, ὡς καί αἱ διεθνεῖς συμβάσεις ἀπό τῆς ἐπικυρώσεως αὐτῶν διά νόμου καί τῆς κατά τούς ὅρους ἑκάστης τούτων θέσεως αὐτῶν ἐν ἰσχύι ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστον μέρος τοῦ ἐσωτερικοῦ ἑλληνικοῦ δικαίου. Ἡ ἐφαρμογή τῶν

κανόνων τοῦ διεθνούς δικαίου καί τῶν διεθνῶν συμβάσεων ἔναντι τῶν ἀλλοδαπῶν τελεῖ πάντοτε ὑπό τόν ὅρον τῆς ἀμοιβαιότητος.

2. Πρός ἐξυπηρέτησιν σπουδαίου ἐθνικού συμφέροντος καί προαγωγήν τῆς συνεργασίας μετ’ ἄλλων κρατῶν θά ἀποφασίζη διά νόμου ἡ Ἐθνική Ἀντιπροσωπεία – Ε.τ.Λ.

Ἄρθρον 27

1. Ἀπαγορεύεται ἀπολύτως ἡ ἵδρυσις πολιτικῶν κομμάτων. Κάθε Ἕλλην πολίτης, ἄνδρας ἤ γυναίκα, ἔχει τό ἀπόλυτον δικαίωμα νά ἀναπτύσση δημοσίως τελείως ἐλεύθερα προφορικά, ἐγγράφως καί διά τῶν ΜΜΕ τάς πάσης φύσεως ἀπόψεις τοῦ ἐπιστημονικάς, φιλοσοφικάς, θρησκευτικάς, πολιτικάς, κ.λπ. Διά νά ἐγκριθοῦν ὅμως αὐταί καί νά νομοθετηθοῦν πρέπει δι’ αἰτήσεώς τουτης ἤ δι’ αἰτήσεως τριῶν ἄλλων Ἑλλήνων πολιτῶν νά τεθοῦν εἰς ψηφοφορίαν εἰς τήν Ε.τ.Λ – Ἐθνικήν Ἀντιπροσωπείαν καί ἐφ’ ὅσον ἐγκριθοῦν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Λαο τίθενται ἐπισήμως ἐν ἰσχύει.

2. Ἀπαγορεύονται ἀπολύτως αἱ οἱασδήποτε μορφῆς ἐκδηλώσεις ὑπέρ πολιτικῶν κομμάτων ἤ νέων πολιτικῶν ἰδεῶν τῶν δικαστικῶν λειτουργῶν, τῶν στρατιωτικῶν ἐν γένει καί τῶν ὀργάνων τῶν σωμάτων ἀσφαλείας καί τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων ὡς καί ἡ ἐνεργός ὑπέρ κόμματος δρᾶσις αὐτῶν καί ὑπαλλήλων νομικῶν προσώπων δημοσίου δικαίου, τῶν δημοσίων ἐπιχειρήσεων, ὡς καί τῶν ὀργανισμῶν τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως.

3. Εἰς άπαντας τούς ἀναφερομένους ἐν τῇ παραγράφῳ 2 ἐπιτρέπεται νά ὑποβάλλουν ἐλευθέρως ὡς ἄτομα τάς παρατηρήσεις των καί τάς προτάσεις των ἐπί τῆς ἀσκουμένης πολιτικῆς, ὡς καί νέας ἰδέας περί τῆς πολιτικῆς, ἐγγράφως εἰς τήν Ἐθνικήν Ἀντιπροσωπείαν – Ε.τ.Λ πρός ἔγκρισιν.

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κεφάλαιον Πρῶτον

ΑΝΑΔΕΙΞΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ἄρθρον 28

1. Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας εἶναι ρυθμιστής τοῦ Πολιτεύματος. Ἐκλέγεται ὑπό τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιπροσωπείας Ε.τ.Λ διά περίοδον τεσσάρων ἐτῶν, κατά τά ἐν ἄρθροις 29 καί 30 ὁριζόμενα.

2. Τό ἀξίωμα τοῦ Προέδρου εἶναι ἀσυμβίβαστον πρός οἱονδήποτε ἄλλο ἀξίωμα, θέσιν ἤ ἔργον.

3. Ἡ προεδρική περίοδος ἄρχεται ἀπό τῆς ὁρκωμοσίας τοῦ Προέδρου.

4. Εἰς περίπτωσιν πολέμου ἡ προεδρική θητεία παρατείνεται μέχρι λήξεως αὐτοῦ.

5. Ἐπανεκλογή τοῦ αὐτοῦ προσώπου ΔΕΝ ἐπιτρέπεται.

Ἄρθρον 29

Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας δύναται νά ἐκλεγῆ ὁ ἐκ πατρός καί μητρός τήν καταγωγήν Ἕλλην πολίτης, συμπληρώσας τό τεσσαρακοστόν πέμπον ἔτος τῆς ἠλικίας του καί ἔχων τήν νόμιμον ἱκανότητα τοῦ ἐκλέγειν.

Ἄρθρον 30

1. Ἡ ἐκλογή τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ὑπό τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιπροσωπείας – Ε.τ.Λ. διενεργεῖται διά μυστικῆς ψηφοφορίας.

Εἰς περίπτωσιν ὁριστικῆς ἀδυναμίας τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας πρός ἐκπλήρωσιν τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, κατά τἀ ἐν παραγράφῳ 2 τοῦ ἄρθρου 33 ὁριζόμενα, ὡς καί εἰς περίπτωσιν παραιτήσεως, θανάτου ἤ ἐκπτώσεως αὐτοῦ, κατά τάς διατάξεις τοῦ Συντάγματος, ἡ πρός ἐκλογήν νέου Προέδρου τῆς Δημοκρατίας συνεδρίασις τῆς Ε.τ.Λ – Ἐθνικής Ἀντιπροσωπείας συγκαλεῖται ἐντός δέκα τό βραδύτερον ἡμερῶν ἀπό τῆς Γερουσίας. Μέχρι τῆς ἐκλογῆς νέου Προέδρου καί τῆς ὁρκωμοσίας αὐτοῦ τά καθήκοντα τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας θά ἐκτελῆ ὁ πρόεδρος τῆς Γερουσίας.

2. Ἡ ἐκλογή τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἐνεργεῖται εἰς πᾶσαν περίπτωσιν διά θητείαν ἴσην μέ τήν θητείαν τῆς παρούσης Ἐκκλησίας τοῦ Λαοῦ πού τόν ἐκλέγει.

Ἄρθρον 32

1.- Ὁ ἐκλεγόμενος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀναλαμβάνει τήν ἄσκησιν τῶν καθηκόντων αὐτοῦ ἀπό τῆς ἑπομένης τῆς λήξεως τῆς θητείας τοῦ ἀποχωροῦντος Προέδρου, εἰς πάσας δέ τάς λοιπάς περιπτώσεις ἀπό τῆς ἑπομένης τῆς ἐκλογῆς αὐτοῦ.

2. Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας δίδει ἐνώπιον τῆς Γερουσίας τόν ἀκόλουθον ὅρκον πρίν ἀναλάβη τήν ἄσκησιν τῶν καθηκόντων του:

«Ὁμνύω εἰς τό ὄνομα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καί τοῦ θεοῦ τῶν Ἑλλήνων νά φυλάττω τό Σύνταγμα καί τούς νόμους, νά μεριμνῶ διά τήν πιστήν τήρησιν αὐτῶν, νά ὑπερασπίζω τήν Ἐθνικήν Ἀνεξαρτησίαν καί τήν ἀκεραιότητα τῆς Χώρας, νά προστατεύω τά δικαιώματα καί τάς ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων καί νά ὑπηρετῶ τό γενικόν συμφέρον, τήν πρόοδον καί τήν εὐημερίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ».

3. Νόμος ὁρίζει τήν πρός τόν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας καταβλητέαν χορηγίαν καί τήν λειτουργίαν των διά τήν έκτέλεσιν τῶν καθηκόντων τῶν όργανωμένων ὑπηρεσιῶν.

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ (Ε.Α.) ἤ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ (Ε.τ.Λ)

Κεφάλαιον Πρῶτον

Ἄρθρον 44

1. Οἱ Ἕλληνες τῆς Ἑλλάδος καί οἱ ὁμογενεῖς τοῦ ἐξωτερικοῦ θά ψηφίζουν Ἀντιπροσώπους. Ἡ ψηφοφορία θά εἶναι καθολική καί ὑποχρεωτική, καί θά ἐκλέγωνται τό 18% τῶν ψηφοφόρων ὡς Ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ, κατά Δήμους, ἀπό ἕναν κατάλογον (ψηφοδέλτιο) εἰς τό ὁποῖον θά γράφεται μέ αἴτησίν του, ὅποιος ἤ ὅποια ἐπιθυμεῖ ἐλεύθερα, ἀρκεῖ νά ἔχη πλήρη πολιτικά δικαιώματα καί νά ἐκπληρῆ τίς προϋποθέσεις πού ἀκολουθοῦν καί κατόπιν ἐλέγχου αὐτῶν ὑπό τῆς ἐκλογικῆς ἐπιτροπῆς, ἥτις θά συγκροτῆται διά κληρώσεως ἀπό τούς ἀπερχομένους τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Λαοῦ αὐτῆς τῆς περιοχῆς.

α) Νἀ εἶναι Ἕλλην τό γένος τοὐλάχιστον ἀπό τόν ἕναν γεννήτορα καί ἄτομο ἀμέμπτου ἠθικῆς μέ καθαρόν ποινικόν μητρῶον. Νά μήν ἔχη κριθεῖ ὡς ὑπαίτιος κακῆς διαχειρίσεως πολιτειακοῦ ἀξιώματος πού ἀνέλαβε κατά τό παρελθόν.

β) Νά ἔχη τοὐλάχιστον πενταετῆ ἐπαγγελματική καριέρα καί νά ἔχη τήν γενικήν ἐκτίμησιν τοῦ ἐπαγγελματικοῦ του χώρου.

γ) Νά ἔχη ἐκπληρώσει πλήρως τίς στρατιωτικές του ὑποχρεώσεις.

δ) Νά εἶναι ἄριστος εἰς τόν τομέα του (ἐπάγγελμά του) μέ ἐφευρέσεις ἤ πρωτοτυπίες καί ἄλς μήν ἔχη πτυχία καί ἄς εἶναι <ἀγράμματος> ἤ ἐργάτης ἀρκεῖ νά εἶναι ἠθικός, δραστήριος, ἐργατικός καί ἀνθρωπιστής.

Τά ἠθικά προσόντα θά προτιμῶνται τῶν πτυχίων.

ε) Βάσει τῆς φορολογικῆς του δηλώσεως νά ἀποδεικνύεται ἡ οἰκονομική του κατάστασις καί νά δικαιολογῆται τό «πόθεν ἔσχες». Νά μήν εἶναι ὀφειλέτης τοῦ δημοσίου.

στ) Νά μήν εἶναι μέλος κάποιας μυστικῆς πολιτικῆς, οἰκονομικῆς, θρησκευτικῆς ἤ ἄλλης ἑταιρείας (ὀργανώσεως), ὁ ὑποψήφιος νά ὑποβάλη ὑπεύθυνον δήλωσιν πρός τοῦτο. Ὁ ὑποβάλων ψευδήν δήλωσιν θά τιμωρῆται μέχρι καί σέ ἰσόβια .

ζ) Καί θά έξετάζεται ἀπό ἐπιτροπήν ἰατρῶν καί πρέπει ὑποχρεωτικά νά εἶναι ψυχικά καί σωματικά ὑγιής καί φυσιολογικός πρός ὅλα. Οἱ ψυχανώμαλοι πάσης φύσεως ἀποκλείονται.

2. Ἀφοῦ καταμετρηθοῦν οἱ σταυροί, τό 18% τῶν πλειοψηφισάντων θά κηρύσσωνται ὡς Ἀντιπρόσωποι τοῦ Λαοῦ διά κάθε ἐπαρχία ἤ Δῆμον. Οἱ Ἀντιπρόσωποι ὅλου τοῦ Κράτους θά ἀποτελοῦν τήν Ἐθνικήν Ἀντιπροσωπείαν – Ε.Α. ἤ Ἐκκλησίαν τοῦ Λαοῦ – Ε.τ.Λ., (σ.σ. προτείνω δύο ὀνόματα Ε.Α. ἤ Ε.τ.Λ., ὥστε νά ἐπιλέξετε τό ἕνα ὅποιο νομίζεται πιό πρέπον.) ἡ ὁποία θά ἀποφασίζη διά ὅλα τά σοβαρά θέματα τοῦ λαοῦ καί θά εἶναι τό ἀνώτατον δικαστήριον τῆς χώρας. Οἱ ἐκλεγέντες εἰς τήν Ἐθνικήν Ἀντιπροσωπείαν δέν θα λαμβάνουν μισθόν θά ἐργάζωνται διά τό Ἐθνικόν συμφέρον τιμητικά.

3. ‘Αφοῦ συγκροτηθῆ ἡ Ἐθνική Ἀντιπροσωπεία εἰς σῶμα, τότε ὅλα τά σώματα καί κρατικά ὄργανα θά ἐκλέγωνται ἀπό αὐτήν διά κληρώσεως, μέ διάρκεια διετίας ἕνα μῆνα πρό τῆς λήξεως τῆς διετίας θά κληρώνονται οἱ ἀντικαταστάτες των, μέχρι νά ξαναγίνουν νέες ἐκλογές, ἀπό τούς Ἀρίστους πού ἐπέλεξε ὁ λαός ὡς ἀντιπροσώπους του.

4. Τίς ἐκλογές καί τήν κλήρωσιν θά ὀργανώνουν καί θά ἐπιβλέπουν οἱ ἀπερχόμενες ἀρχές ὡς ὁ νόμος ὁρίζει καί μετά θά λογοδοτοῦν ὅλοι οἱ ἀπερχόμενοι διά τίς πράξεις των, εἰς τούς νεοεκλεγέντας, καί οἱ παρανομήσαντες θά παραπέμπονται εἰς δίκην, ὡς καί διά τάς παραλείψεις των, ἐνῶ οἱ διακριθέντες διά τό ἦθος των καί τἠν μεγάλην ἀπόδοσίν των εἰς τό ἔργο των θά παραπέμπονται εἰς τήν Ε.τ.Λ. διά νά καθορίση τό ἔπαθλον πού θά τούς ἀπονεμηθῆ. Θά ἀναγράφονται δέ τά ὀνόματα τῶν τιμηθέντων εἰς μαρμάρινες στῆλες πού θά εὑρίσκονται εἰς τούς διαδρόμους ἤ τήν εἴσοδον τῆς Βουλῆς ἤ τοῦ Διοικητηρίου τῆς ὑπηρεσίας των.

Άρθρον 45

1. Νομοθετική Βουλή. Αὐτή θά συγκροτῆται μόνον εἰς τάς εὐημερούσας χώρας καί τάς μεγάλας, ὄχι εἰς τάς μικράς καί πτωχάς. Ἐκ τῆς Ε.τ.Λ θά κληρωθοῦν 135 ὀνόματα διά τίς νομοθετικές ἐργασίες διά δύο ἔτη, δέκα ἡμέρες πρό τῆς λήξεως τῆς θητείας των θά κληρώνονται οἱ ἀντικαταστάτες των ἐκ τῶν ὑπολοίπων τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιπροσωπείας ἤ Ε.τ.Λ. ὡς ἐξῆς: Οἱ 45 ἐξ αὐτῶν θά κληρώνονται ἀπό τούς νομικούς τῆς Ε.τ.Λ καί οἱ ὑπόλοιποι ἐκ τοῦ συνόλου τῶν μελῶν της Ε.τ.Λ., ὁπότε ἐνδέχεται νἀ κληρωθοῦν καί ἄλλοι νομομαθείς. Τίς λεπτομέρειες τῆς συγκροτήσεως ὡς σῶμα καί τήν λειτουργίαν τῆς Νομοθετικῆς Βουλῆς θά καθορίση εἰδικός νόμος.

2. Οἱ Βουλευταί, νομομαθείς καί μή, θά κληρώνονται κατά νομούς ἤ εὐρύτερες περιφέρειες ἀνάλογα μἐ τόν πληθυσμόν ἑκάστης, ὥστε νά ἀντιπροσωπεύονται εἰς τήν Βουλήν ὅλες οἱ περιφέρειες τοῦ κράτους ἀνάλογα μέ τόν πληθυσμό της ἑκάστη.

3. Καθ’ ἕνας πού θά κληρώνεται γιά Βουλευτής θἀ ὑποβάλλεται εἰς εἰδικό ἔλεγχο, ἐάν εἶναι ἄψογος εἰς ὅλα, ἀπό τά μέλη τῆς παλαιᾶς Βουλῆς καἰ μετά θά ἀναλαμβάνη καθήκοντα.

Ἄρθρον 46

1. Ἡ Βουλή τῶν Ἐκπροσώπων, εἶναι ἀπαραίτητος διά νά ἐξομαλύνωνται καλύτερα οἱ κοινωνικές τριβές μεταξύ τῶν κοινωνικῶν τάξεων, τῶν μαζῶν, καί τῶν διαφόρων ἐπαγγελματιῶν. Θά εἶναι τό ἐργαστήρι διά τήν ἐξομάλυνσιν τῶν διαφορῶν μεταξύ τῶν τάξεων καί τῶν διάφορων κοινωνικῶν ὀμάδων καί ἐπαγγελματιῶν.

2. Τά μέλη τῆς Βουλῆς τῶν Ἐκπροσώπων θά ἐπιλέγονται διά κληρώσεως ὡς ἐξῆς: Τά ἐπιλεγμένα μέλη τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιπροσωπείας ἤ Ἐκκλησίας τοῦ Λαοῦ θά γράφωνται εἰς εἰδικές καταστάσεις κατά ἐπαγγέλματα καί θά κληρώνονται κατά ἐπαρχίαν καί ἐπάγγελμα οἱ ἀναλογοῦντες εἰς αὐτήν. Προηγουμένως θά γράψουμε διά τήν Βουλήν τῶν Ἐκπροσώπων τούς προέδρους καί ἀντιπροέδρους ὅλων τῶν Σωματείων τῶν κεντρικῶν μόνον, ὄχι τῶν ὑποκαταστημάτων καί θά συμπληρώνουμε διά κληρώσεως ἀπό τήν Ἐθνικήν Ἀντιπροσωπείαν – Ἐκκλησίαν τοῦ Λαοῦ ὅσους ἀπαιτοῦνται διά νά συμπληρωθῆ ὁ ἀριθμός τῶν μελῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἐκπροσώπων.

Παράδειγμα ἀπό τούς ἐργάτες θά συμμετέχουν ποχρεωτικῶς μόνον ὁ Πρόεδρος καί Ἀντιπρόεδρος τῆς Γενικῆς Συνομοσπονδίας Ἐργατῶν Ἑλλάδος καἰ τούς διαφόρους κλάδους θά ἀντιπροσωπεύουν μέλη πού θά κληρωθοῦν ἀπό τήν Ε.Α. π.χ. ἀπό τούς οἰκοδόμους θά κληρωθοῦν 18, ἀπό τούς χαλυβουργούς 3, ἀπό τούς ἐργάτες βιομηχανιῶν 45, κλπ. ἀπό τούς γεωργούς 27, τούς κτηνοτρόφους 18, τούς ἰατρούς 18, τούς δικηγόρους 27, κλπ., ἀνάλογα μέ τόν ἀριθμό τῶν μελῶν τοῦ κλάδου πού ἐκπροσωποῦν. Θά συμμετέχουν ἐκπρόσωποι καί τῶν ὀμάδων πού δέν συμμετέχουν εἰς συνδικάτα π.χ. νοικοκυρές, φοιτηταί, κλπ., διά κληρώσεως ἐκ τοῦ συνόλου τῶν ἐκλεγέντων είς τήν Ἐθνικήν Ἀντιπροσωπείαν καί κατ’ ἀναλογίαν κατά κλάδον καί κατά Νομαρχίαν.

3. Ἐάν εἰς ἕναν κλάδον ἐργαζομένων δέν ὑπάρχουν εἰς τήν Ε.Α. τόσα ἄτομα, ὅσα χρειάζονται π.χ. ὑπάρχουν μόνον 3 οἰκοδόμοι καί χρειάζονται 9 διά τήν Βουλήν τῶν Ἐκπροσώπων αὐτῆς τῆς Νομαρχίας τότε θά ἐπιλεγοῦν οἱ 3 ὑποχρεωτικῶς καί οἱ ὑπόλοιποι διά κληρώσεως ἀπό ὅλους τούς ἐγγεγραμμένους οἰκοδόμους, τό αὐτό καί διά τούς ἄνεργους κτ.λ., αὐτῆς τῆς Νομαρχίας. Περιττόν ὅτι ὅποιος κληρωθῆ ἅπαξ δέν ξαναμπαίνει τό ὄνομά του εἰς τήν κληρωτίδα ἄλλην φοράν. Διά κληρώσεως ὁ καθένας δύναται νά ἀναλαμβάνη ὑπηρεσία εἰς μίαν θέσιν μόνον μία φορά, ἐκτός καί περάσουν ἅπαντες, ὁπότε θά ἐπιτρέπεται εἰς ὅλους ἡ συμμετοχή των εἰς νέαν κλήρωσιν.

4. Εἰς τήν Βουλήν τῶν Ἐκπροσώπων θά συζητοῦνται καί θά ἀποφασίζωνται αἱ ἀποδοχαί, αἱ αὐξήσεις τῶν ἐργαζομένων, αἱ συνθῆκαι ἐργασίας καί αἱ σχέσεις ἐργαζομένων καί ἐργοδοτῶν καί θά τυπώνωνται σέ νόμους.

Ἄρθρον 47

1. Γερουσία. Διά τήν Γερουσίαν θά κληρώνονται 63 μέλη ἄνω τῶν 54 ἐτῶν ἔκαστος. Ἐξ αὐτῶν 27 θά κληρώνονται ἐκ τῶν νομικῶν τῆς Ε.τ.Λ. ἤ Ἐθνικῆς Ἀντιπροσωπείας καί 36 ἀπό τό σύνολον.

2. Εἰς τήν Γερουσίαν θά ὑποβάλλονται πρός ἔγκρισιν ἅπαντες οἱ νόμοι τῆς Νομοθετικῆς Βουλῆς, τῆς Βουλῆς τῶν Ἐκπροσώπων καί τοῦ Δικαστικοῦ σώματος.

3. Οἱ ἁπλοί νόμοι θά ἐγκρίνωνται, τυπικά ἀπό τά τμήματα τῆς Γερουσίας, οἱ ἔχοντες ὅμως σοβαρές, κοινωνικές, οἰκονομικές καί ἐθνικές ἐπιπτώσεις θά ἀπαιτοῦν ἔγκρισιν ἀπό τήν ὁλομέλειαν τῆς Γερουσίας. Αὐτός εἶναι καί ὁ βασικός σκοπός τῆς συγκροτήσεώς της νά ἔχουμε ἄλλην μίαν γνώμην σοβαροτέραν καί πλέον ἀντικειμενικήν διά τά σοβαρά θέματα.

4. Εἰς περίπτωσιν πού ἡ Γερουσία δέν ἐγκρίνει ἕναν νόμον τόν ἐπιστρέφει είς τήν συντάξασα ἀρχή πρός ἀναθεώρησιν. Ἄν ἡ ἀρχή πού τόν συνέταξε ἐπιμένει ἐπ’ αὐτοῦ καί τόν ὑποβάλλει ξανά στήν Γερουσία, τότε ἄν ἡ Γερουσία τόν ἐγκρίνει τόν προωθεῖ εἰς τόν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας γιά τά περαιτέρω. Ἐάν ὅμως τόν ἐπιστρέψει ξανά εἰς τήν συντάξασα ἀρχή καἰ ἐκείνη ἐπιμένει ἐπ’ αὐτοῦ τόν προωθεῖ πρός ψήφισιν είς τήν Ε.τ.Λ. Τίθεται πρός ψήφισιν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Λαοἤ Ἐθνικήν Ἀντιπροσωπείαν καί τό ἀποτέλεσμα τῆς ψηφοφορίας αὐτῆς εἶναι τελεσίδικον καί σεβαστό ἀπό ὅλους.

5. Ἡ Γερουσία δύναται νά νομοθετῆ γιά σοβαρά κοινωνικά ἤ ἐθνικά θέματα, ἀλλά θἀ ὑποβάλη ὅλους τούς νόμους της πρός ἔγκρισιν εἰς τήν Ε.τ.Λ.– Ἐθνικήν Ἀντιπροσωπείαν.

6. Ἐάν ἕνα μεγάλο τμῆμα τοῦ λαοῦ δέν συμφωνεῖ μέ τήν ἀπόφασιν (ψῆφον) τῆς Ἐθνικής Ἀντιπροσωπείας – Ε.τ.Λ. ἡ ψηφισθέντος νόμου, ἡ ΠΔ, ἤ ἄλλης ἀποφάσεως τῆς Διοικήσεως δύνανται οἱ διαφωνοῦντες νά συλλέξουν 450 ὑπογραφές μέ ὅλα τά στοιχεῖα τῶν ὑπογραψάντων Ἑλλήνων πολιτῶν καί ὑποβάλλουν τήν αἴτησίν των εἰς τόν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας. Ὁ Πρόεδρος ὑποχρεοῦται νά ἀναστείλη ἀμέσως διά διατάγματος τήν ἐκτέλεσιν τῆς καταγγελομένης ἀποφάσεως ἤ διαταγῆς καί νά ὁρίση ἐντός 45 ἡμερῶν Δημοψήφισμα περί αὐτοῦ τοῦ θέματος. Τό ἀποτέλεσμα τοῦ Δημοψηφίσματος εἶναι σεβαστό ἀπό ὅλους. Ἐάν ὅμως τό αἴτημα τῶν αἰτοῦντων δέν συγκεντρώσει τό 27% τῶν ψηφισάντων, τότε οἱ αἰτήσαντες ὑποχρεοῦνται νά καταβάλουσι εἰς τό κράτος τοὐλάχιστον τό 50% τοῦ συνόλου τῶν ἐξόδων τοῦ Δημοψηφίσματος. Ἡ Ἐθνική Ἀντιπροσωπεία ἤ Ε.τ.Λ. δύναται νά αὐξομειώση τό ποσοστόν τῶν ἐξόδων πού θά πληρώσουν οἱ αἰτοῦντες, ἐξετάζουσα σφαιρικά τό θέμα, μέ βάσιν τά κίνητρα πού τούς ὥθησαν νά ζητήσουν δημοψήφισμα, εἶχαν κάποιαν δικαιολογημένην βάσιν ἤ αἰτίαν ὁπότε μειώνουν πολύ το ποσόν πού θα πληρώσουν ὡς ἀποζημείωσιν στό κράτος, ἤ ἦσαν καθαρῶς ἐγωϊστικοί οἱ λόγοι, ὁπότε αὐξάνουν τήν ἀποζημείωσιν.

Άρθρον 48

1. Δικαιοσύνη, ἅπαντες θά εἶναι ἴσοι ἐνώπιον τοῦ νόμου, ὡς καί ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καί θά παρουσιάζονται ὑποχρεωτικά εἰς τό δικαστήριον πού θά δικάση τήν ὑπόθεσίν των, ἄλλως θα προσάγονται βιαίωςί﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ωθ. Ὅποιος πρός ψήφισιν προτείνει ἐξαίρεσιν τινά ἤ ἀσυλίαν θά τιμωρῆται αὐστηρῶς. Ἀρχή μας θά εἶναι: ὁ ἔλεγχος κάθε πολίτη ἀπό τὀ σύνολο τῶν πολιτῶν, ἀλλά καί ὁ ἔλεγχος τοῦ συνόλου ἀπό τόν κάθε πολίτη.

2. Δικαστικόν σῶμα ἐκ 36 δικαστῶν διά κληρώσεως ἐκ τῶν νομικῶν τῆς Ε.τ.Λ. ἠλικίας ἄνω τῶν 54 ἐτῶν. Τὀ Δικαστικόν σῶμα θά εἶναι τό ἄγρυπνον μάτι τοῦ λαοῦ διά τήν πιστήν ἐφαρμογήν τῶν νόμων ὑπό πάντων καί τῶν δικαστικῶν καί θά ἀσκῆ ἔλεγχον ἐπί πάντων καί τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Εἰς περίπτωσιν πού διαπιστώση παράβασιν τοῦ νόμου ὑπό πολιτῶν ἤ Ὑπουργῶν, ἤ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἤ δικαστῶν, κλπ., θά τούς παραπέμπη νά δικασθοῦν εἰς τό ἁρμόδιον δικαστήριον ἤ τήν Ε.τ.Λ. εἰς περίπτωσιν σοβαροῦ παραπτώματος.

3. Τό δικαστικόν σῶμα θά νομοθετῆ διά θέματα δικαιοσύνης, δικαστῶν καί λειτουργίας δικαστηρίων, θά τά προωθῆ πρός ἔγκρισιν εἰς τήν Γερουσίαν καί μετά εἰς τόν Πρόεδρον.

4. Οἱ δικαστικοί, ἡ κυβέρνησις, ἤ οἱ ἁπλοῖ πολῖται, ἐφ᾽ὅσον ἐπιθυμοῦν να διορθωθῆ κάποιος νόμος ἤ νά θεσπισθῆ νέος γιά κάποιο θέμα πού ἀφορᾶ τήν ἀπονομήν τοῦ δικαίου ἤ τήν λειτουργίαν τῆς δικαιοσύνης θα ἀπευθύνονται δι᾽αἰτήσεως των εἰς τό Δικαστικόν Σῶμα, τό ὁποῖον θά ἀποφασίζη διά τά περαιτέρω. Διά ὅλα τά ἄλλα θά ἀπευθύνονται εἰς τήν Βουλήν τῶν Ἐκπροσώπων.

Ὅταν θά συζητῆται ἡ αἴτησις ἑνός πολίτου διά τήν διόρθωσιν ἤ ἀκύρωσιν νόμου τινός, ἤ διοικητικῆς πράξεως, ἤ τήν θέσπισιν νέου νόμου, ἤ ἄλλου αἰτήματός του, ὁ πολίτης θά εἰδοποιεῖται ἀπο τό προεδρίον τῆς Βουλῆς τῶν Ἐκπροσώπων καί θά παρίσταται εἰς τήν συζήτησιν τοῦ αἰτήματός του ὡς ἰσότιμος τῶν βουλευτῶν τῆς Βουλῆς καί θά ἀγορεύη διά τήν στήριξιν τῶν ἀπόψεών του ὡς βουλευτής. Ὅταν ὁ προεδρεύων τῆς συνεδριάσεως κρίνει ὅτι ἡ συζήτησις ἐπερατώθη θά ἀκολουθῆ ψηφοφορία τῶν βουλευτῶν τό ἀποτέλεσμα δέ αὐτῆς θά εἶναι σεβαστόν ἀπό ὅλους. Εἰς περίπτωσιν μή ἱκανοποιήσεως τοῦ αἰτοῦντος δύναται νά ἀπευθύνη τό αἴτημα εἰς τήν Ἐθνικήν Ἀντιπροσωπείαν, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.

5. Ἐάν ἡ Γερουσία ἀπορρίψη ἕναν νόμον τοῦ δικαστικοῦ Σώματος θά συντάσσει δικόν της νόμον ἐπί τοῦ ἰδίου θέματος καί οἱ δύο νόμοι θά πηγαίνουν πρός ψήφισιν εἰς τήν Ε.τ.Λ. Ὅποιος ψηφισθῆ ἀπό τήν Ε.τ.Λ. . Ἐθνικήν Ἀντιπροσωπείαν καθίσταται νόμος τοῦ Κράτους.

6. Ἡ Δικαιοσύνη δι’ ὅλα τά ἁπλᾶ καί μή σοβαρά θέματα θά άπονέμεται άπό μόνιμους δικαστάς. Τά σοβαρά θέματα θά δικάζονται ἀπό τήν Ήλιαία καί τά Ἐθνικά καί πολύ σοβαρά ἀπό τήν Ε.τ.Λ. ἤ Ἐθνικήν Ἀντιπροσωπείαν ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.

Ἄρθρον 49

1. Ἠλιαία. Εἰς κάθε Νομό θά κληρώνονται ὅσοι δικασταί ἀπαιτοῦνται διά τήν λειτουργίαν τῆς δικαιοσύνης ἐκ τῆς Ε.τ.Λ.Ε.Α., τό 36% ἐκ τῶν νομικῶν τῆς Ε.τ.Λ. καί τό ἄλλο 64% ἐκ τοῦ συνόλου. Θά λειτουργῆ ὡς ὁρκωτό δικαστήριον καί θά δικάζη τά σοβαρά θέματα, ὡς ὁ νόμος ὁρίζει.

Ἄρθρον 50

Ψηφοφορία τῶν μελῶν τῆς Ε.τ.Λ. ἤ

Ἐθνικής Ἀντιπροσωπείας

Σήμερα μέ τήν άφθονίαν τῶν Μ.Μ.Ε. καί τοῦ διαδικτύου, δυνάμεθα νά ἔχουμε ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ὅλων τῶν μελῶν τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιπροσωπείας-E.τ.Λ. Ἑπομένως ἅπαντα τά μέλη τῆς Ε.τ.Λ. θά εἶναι ἐνήμερα μέ ὅλες τίς λεπτομέρειες, διά τό κρινόμενον θέμα καί θά δύνανται νά ψηφίζουν καί ἀπό τό γραφεῖον ἤ τό σπίτι των ἠλεκτρονικά ἤ διά άλληλογραφίας καί ὡς εὑρισκόμενα μακράν τῆς ὀχλαγωγίας τῶν συνεδριάσεων καί τῆς ψυχολογικῆς πιέσεως τῶν ρητόρων θά ἀποφασίζουν ἤρεμα. Ὁπότε καί ἡ κρίσις των θά εἶναι πιό ἀντικειμενική. Καί ἐπειδή θά ψηφίζουν ἕνα ἑκατομμύριο καί πλέον έπιλεγμένοι ἠθικοί καί ἐνάρετοι ἄνθρωποι προσδοκοῦμε νά ἔχουμε τίς καλλίτερες ἀποφάσεις, διά τό καλόν τοῦ λαοῦ καί κυρίως τῶν φτωχῶν καί τῶν έργατῶν.

Έτσι οἱ φτωχοί καί οἱ ἐργάτες θά ξεφύγουν ἀπό τήν πλάνην τῆς καλλίτερης ζωῆς τῆς αὔριον καί μεταθανατίως πού τούς κοροϊδεύουν σήμερα οἱ λαοπατέρες καί ἐργατοπατέρες, ἐντολοδόχοι τῶν τραπεζιτῶν.

Ἄρθρο 51

Ἀναβάθμισις ἐργασίας καί ἐργατικῆς τάξεως

Διά νά ζῆ ἁρμονικά ἡ κοινωνία μας ἀναβαθμίζουμε τήν ἐργασίαν καί τούς ἐργαζόμενους ἠθικά καί οἰκονομικά. Οἰκονομικά οἱ ἐργαζόμενοι θά ἀμοίβονται τόσο ὥστε νά ζοῦν ἀξιοπρεπῶς καί ἠθικά ἡ κοινωνία μας θά τιμᾶ εἰς ὅλες τίς ἐθνικές ἑορτές, τίς σχολικές και ὅλες τίς ἄλλες π.χ. ἀθλητικές, κτ.λ. κατά σειράν:

α. Τούς τιμηθέντας διά ἐθνικές προσφορές πάσης φύσεως, πολεμικές, ἐπιστημονικές, καλλιτεχνικές, ἀθλητικές, κτ.λ., ἤ μεγάλες οἰκονομικές προσφορές στό κράτος, καί τίς γυναῖκες πού μεγαλώνουν 5 παιδιά καί ἄνω.

β. Τούς ἐργαζόμενους στόν πρωτογενή τομέα παραγωγῆς, τούς πνευματικούς, τούς συγγραφεῖς, καλλιτέχνας, πάσης φύσεως καί ἐρευνητάς.

γ. Τούς ἐργαζόμενος στό δευτερογενή τομέα.

δ. Τούς ἐμπόρους.

ε. Τούς προσφέροντες ὑπηρεσίες καί ἐθελοντικές ὑπηρεσίες.

Ἄρθρο 52

1. Ὁ Πρόεδρος καί 27 μέλη πού θά ἀποτελοῦν τό προεδρεῖον τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιπροσωπείας ἤ Ε.τ.Λ. θά κληρώνονται ἀπό τό σύνολον τῆς Ε.τ.Λ. γιά ἕναν χρόνον. Δεκαοκτώ ἡμέρες πρό τῆς λήξεως τῆς θητείας αὐτοῦ τοῦ προεδρείου θά κληρώνεται τό νέο ἐπίσης διά ἕναν χρόνον, θά ἑνημερώνεται καί θά ἀναλαμβάνει μέ τήν λῆξιν τῆς θητείας τοῦ πρώτου.

2. Τό προεδρεῖον τῆς Ε.τ.Λ.Ε.Α. θά ἐλέγχη τά θέματα πού θά συζητηθοῦν εἰς τήν Ε.τ.Λ. θά διευθύνη τάς συζητήσεις μέσω τοῦ διαδικτύου, μέ δική του Ἱστοσελίδα, δηλαδή θά διευθύνη τήν Τηλεδιάσκεψιν, θά ἐλέγχη τήν ψηφοφορίαν, θά καταμετρᾶ τάς ψήφους, θά καταχωρῆ τό ἀποτέλεσμα, καί θά τό δημοσιεύει εἰς τήν ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

3. Διά σοβαρά κοινωνικά ἤ ἐθνικά θέματα τά μέλη τῆς Ε.τ.Λ. θά συνεδριάζουν κατά Νομαρχίες καί ἐν ἀδυναμίᾳ κατά Ἐπαρχίες συνδεδεμένας μεταξύ των μέσω εἰδικῆς ἱστοσελίδας στό διαδίκτυο, ὥστε νά παρακολουθῆ ἕκαστος καί τίς γνῶμες καί συλλογισμούς ὅλων τῶν ὁμιλητῶν πανελληνίως, διά νά ἔχη σφαιρικήν ἐνημέρωσιν διά τό συζητούμενο θέμα.

4. Ὅταν τό Προεδρεῖον τῆς Ε.Α. ἤ Ε.τ.Λ. θεωρήσει λήξασαν τήν ἐνημέρωσιν ἤ ψηφοφορίαν θά ἐνεργῆται συγχρόνως εἰς ὁλόκληρο τήν ἐπικράτειαν μέσω τοῦ διαδικτύου ἤ ἀλληλογραφίας ταχείας διεκπεραιώσεως.

Ἄρθρον 53

1. Ἡ συνέχεια τῶν βασικῶν ἀρχῶν κάθε ὑπηρεσίας π.χ. ἡ ἐξωτερική πολιτική, ἡ παιδεία, ἡ οἰκονομία, κλπ., θά καθορίζωνται ἀπό κληρωτά ἀνώτατα συμβούλια διά 30 χρόνια καί θά ψηφίζωνται ἀπό τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Λαοῦ ἤ Ἐθνικήν Ἀντιπροσωπείαν. Ἕκτοτε θά είναι ὅλοι ὑποχρεωμένοι νά τά ὑπηρετοῦν πιστά καί ὑποχρεωτικά ὅλα αὐτά τά 30 χρόνια.

2. Ἐάν, πρίν παρέλθη ἡ τριακονταετία κάποιος ἤ κάποιοι διαπιστώνουν ὅτι οἱ συνθῆκες ἠλλαξαν καί πρέπει νά ἀλλάξουν οἱ βασικές ἀρχές π.χ. τῆς παιδείας μας, δέν θά ἔχουν τό δικαίωμα νά τίς ἀλλάξουν οὔτε αὐτοί οὔτε τό ἀνώτατον συμβούλιον παιδείας. Εἶναι ὑποχρεωμένοι νά φέρουν τό ζήτημα εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Λαοῦ – Ἐθνικήν Ἀντιπροσωπείαν νά άναπτύξουν τίς άπόψεις καί τίς προτάσεις των καί ἐάν ἡ Ε.Α. ἤ Ἐκκλησία τοῦ Λαοῦ ψηφίσει τίς νέες προτάσεις κατά πλειοψηφίαν τοῦ 63% σύν μία ψῆφον τοῦ συνόλου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Λαοῦ καί ὄχι τῶν ψηφισάντων μόνον, τότε θά ἀντικαθίστανται αἱ παλαιαί ἀρχαί μέ τίς νέες, ἄλλως θά ἰσχύουν μέχρι τό τέλος τῆς τριακονταετίας. Μόνον ἔτσι θά χαλιναγωγήσουμε τούς ἐγωϊσμούς τῶν εὐφάνταστων καί τῶν ἐπιδεικτικῶν Ἐγωϊστῶν καί θά ἔχουμε σταθερότητα καί συνέχειαν τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μας, τῆς παιδείας μας, τῆς οἰκονομίας μας, κ.λπ.

Ἄρθρον 54

Ἡ Τοπική Αὐτοδιοίκησις θά ἐπιλέγεται:

1. Οἱ Δήμαρχοι καί Νομάρχαι ἀπό τήν Ε.τ.Λ. ἤ Ε.Α. τοῦ Δήμου των, οἱ Δήμαρχοι καί τῆς Νομαρχίας των οἱ Νομάρχαι διά ψηφοφορίας. Τά μέλη τῆς Ε.τ.Λ. θά ψηφίζουν ἀφοῦ ἔχουν μελετήσει τά προγράμματα τῶν ὑποψηφίων.

2. Ὅλα τά άλλα μέλη τῆς τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως θά ἐπιλέγωνται διά κληρώσεως ἀπό τήν Ε.τ.Λ. ἤ Ε.Α διά ἕναν χρόνον.

3. Ὁ κάθε πολίτης ἐνῶ θά ἔχη τό δικαίωμα νά εἶναι ὑποψήφιος καί νά ἐκλέγεται πολλές φορές ὡς ἀντιπρόσωπος ἤ ἐκπρόσωπος τοῦ λαοῦ ἐάν κάποτε κληρωθῆ διά ἕνα σῶμα π.χ. Νομοθετικό ἤ ἄλλο ἤ ἐπιλεγῆ διά μίαν Κυβερνητικήν θέσιν π.χ. Πρωθυπουργοῦ, Ὑπουργοῦ, Διευθυντοῦ κάποιας ὑπηρεσίας κ.λπ., θά χάνη πλέον εἰς τό μέλλον τό δικαίωμα τῆς κληρώσεώς του δι’ αὐτήν τήν θέσιν, ἤτοι ὁ κάθε πολίτης μόνον μίαν φοράν εἰς τήν ζωήν του θά δικαιοὔται νά καταλάβη μίαν νομοθετική ή κρατικήν θέσιν καί καμμίαν ἄλλην, ὥστε ἀνά ένα ή δύο χρόνια νά ἀναλαμβάνουν νέα πρόσωπα τήν κάθε θέσιν διά νά ἔχουμε οὐσιαστικήν ἀλλαγήν καί πρόοδον τῆς νοοτροπίας. Ὁ νέος εἰς μίαν θέσιν διά νά ἐξασφαλίση τήν ὑστεροφημίαν καί ἐπειδή δέν θά τοῦ ξαναδοθῆ τέτοια εὐκαιρία, θά δώση ὅλες του τίς δυνάμεις γιά νά ἀποδώση μεγαλύτερο ἔργο. Καί ἐπειδή ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει τίς δικές του ἱκανότητες καί ἱδιαιτερότητες, ὅλες οἱ θέσεις θά ἐμπλουτίζωνται συνεχῶς μέ νέες ἰδέες καί θά ὁδηγούμεθα συνεχῶς πρός τήν πρόοδο.

4. Εἰς τήν συνεχῆ πρόοδο θά συντελῆ καί ἡ διαίσθησις εἰς τόν καθένα ὅτι τίς θέσεις, τίς ἀρχές καί τίς δεσμεύσεις πού θά ψηφίση, αὔριο θά ὑποχρεοῦται καί αὐτός ὡς ἁπλός πολίτης, ἡ οικογένειά του καί οἱ ἀπόγονοί του νά τίς ὑπηρετοῦν ὑποχρεωτικῶς, ένῶ οἱ σημερινοί βουλευταί νομοθετοῦν διά τό κοπάδι, αὐτοί ἔχουν ἀσυλία καί ἀπαλλαγές.

ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ

Ἄρθρο 72

1. Ἡ Νομοθετική Βουλή, ἡ Βουλή τῶν Ἐκπροσώπων καί ἡ Γερουσία θά ἐπιλέγουν μέ πλειοψηψίαν 1-3 ἄτομα ἐκάστη διά τάς θέσεις: τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τοῦ Πρωθυπουργοῦ, τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἐθνικής Ἀμύνης, Πολιτισμοῦ, Ἐξωτερικών καί Οἰκονομικῶν, Ἀρχηγοῦ τῆς Δικαιοσύνης, τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Συντονιστικοῦ Συμβουλίου Ἐκτάκτων Ἀναγκῶν (σεισμῶν, πυρκαγιῶν, κ.λπ.) Ἀρχηγόν Ἐνόπλων Δυνάμεων, Ἀρχηγόν Πυροσβεστικοῦ Σώματος, Ἀρχηγόν Ἀστυνομίας, Διευθυντάς Κρατικῶν Τραπεζῶν καί Διευθυντάς ΔΕΚΟ καί ὅλων τῶν ἀνεξαρτήτων Ὑπηρεσιῶν καί Ὀργανισμῶν. Ἄπαντες οἱ ἀνωτέρω θά ἀναλαμβάνουν τίς θέσεις των διά δύο χρόνια μετά θά ἐκλέγωνται ἄλλοι μέ τήν ἴδια διαδικασία. Ἐνδεχομένως μερικά ὀνόματα νά προτείνονται ἀπό 2 ή καί τίς 3 ἀρχές.

2. Θά δύναται ὅμως καί κάθε πολίτης πού θεωρεῖ ἱκανόν τόν ἑαυτόν του διά κάποιαν θέσιν νά συγκεντρώνη 90 ὑπογραφές πολιτῶν πού τόν θεωροῦν ἱκανόν δι’ αὐτήν τἠν θέσιν καί μέ αἴτησίν του πρός τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Λαοῦ-Ε.Α. νά ζητᾶ νά τεθῆ καί τό ὄνομά του εἰς τήν ψηφοφορίαν. Τό προεδρείον τῆς ἀπερχομένης Ε.τ.Λ.- Ἐθνικής Ἀντιπροσωπείας ἀφοῦ ἐξετάσει ὅτι ὁ ὑποψήφιος πληρεῖ τἀ προσόντα πρός ἐκλογήν βάσει τῶν νόμων, θά συμπεριλαμβάνη καί τό ὄνομά του εἰς τήν ψηφοφορίαν πού θά ἀκολουθήση.

3. Ἡ Βουλή καί ἡ Γερουσία θἀ κοινοποιοῦν εἰς τούς προταθέντας τήν ἐπιλογήν των καί ἐκεῖνοι ἐφ’ ὅσον τήν ἀποδεχθοῦν θά ἔχουν τήν ὑποχρέωσιν διά ὅλων τῶν ΜΜΕ καί τοῦ διαδικτύου νά παρουσιάσουν είς τόν λαόν τό πρόγραμμά τους καί πῶς σκέπτονται είς γενικάς γραμμάς νά φέρουν εἰς πέρας τήν ἀποστολήν των.

4. Ἀφοῦ παρέλθουν 9 ἡμέραι, θά συνέρχεται ὡς Σῶμα ἡ Ἐκκλησία τοῦ Λαοῦ – Ἐθνική Ἀντιπροσωπεία καί διά μυστικῆς ψηφοφορίας θά ἐπιλέγη μεταξύ ὅλων, ὅσων ἐπροτάθησαν ἀπό τίς Βουλές καί τήν Γερουσίαν καί τούς ἀνεξάρτητους τόν πλειοψηφήσαντα διά κάθε προαναφερθεῖσα θέσιν. Θά κοινοποιῆ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Λαοῦ τό ἀποτέλεσμα καί τά νέα ὀνόματα πού ἀναλαμβάνουν τά καθήκοντα είς τόν κρατικόν μηχανισμόν είς τόν Πρόεδρον τοῦ κράτους καί τόν Πρωθυπουργόν. Ὁ Πρωθυπουργός θά κοινοποιῆ εἰς ὅλους πού ἀναλαμβάνουν καί αὐτούς πού παραδίδουν τά ἀποτελέσματα τῆς ψηφοφορίας τῆς Ε.Α. Ὁ παραδίδων ἕκαστην θέσιν θά καλῆ τόν παραλαμβάνοντα τήν 12ην ὥραν τῆς ἡμέρας πού λήγει ἡ θητεία του καί θά παραδίδη τά καθήκοντά του. Ἔτσι θά γίνεται ἡ ἀλλαγή φρουρᾶς καί θά άναλαμβάνουν οἱ νέοι ἄρχοντες μέχρι τίς νέες ἐκλογές.

5. Ἐάν εἰς τό ἐνδιάμεσον διάστημα τῆς θητείας του κάποιος τῶν ἀρχόντων ὑποπέση εἰς σοβαράν τι παράπτωμα καί 9 μέλη τοὐλάχιστον τῆς Βουλῆς ἤ Γερουσίας ἤ 18 μέλη τοὐλάχιστον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Λαοῦ ζητήσουν ἐγγράφως ἀπό τόν προεδρεύοντα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Λαοῦ τήν ἀντικατάστασιν κάποιου τῶν προαναφερθέντων διά πλημμελῆ ἐκτέλεσιν τῶν καθηκόντων του ἤ ἀνεπάρκεια ἤ ἀσθένεια, κ.λπ., τότε θά συνέρχεται ἡ Ἐθνική Ἀντιπροσωπεία – Ἐκκλησία τοῦ Λαοῦ καί θά ἀποφαίνεται διά πλειοψηφίας. Ἐάν κάποιος ἀποπεμφθῆ τότε ἐπαναλαμβάνεται ἡ διαδικασία τῆς ἀρχικῆς ἐπιλογῆς τῶν ἀρχόντων, καί ἐπιλέγεται ὁ ἀντικαταστάτης του.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ἄρθρον 81

1.- Τό χρῆμα δέν εἶναι αὐτοσκοπός τῶν Ἑλλήνων. Οἱ Ἕλληνες χρησιμοποιοῦν τό χρῆμα ὡς μέσον διά νά συντηρηθοῦν καί νά ἀναπτύξουν πολιτισμόν. Οἰ ἄνθρωποι πού παρεσύρθησαν εἰς τόν ὑλισμόν λατρεύουν τό χρῆμα ὡς θεόν των, ἔχασαν τήν φυσιολογικήν ζωήν καί τήν φυσιολογικήν χαράν· μισοῦν τούς ἄλλους ἀνθρώπους πού χαίρονται τήν ζωή καί προσπαθοῦν μέ κάθε τρόπο νά τούς καταστρέψουν.

2. Τό χρῆμα εἶναι τό αίμα τῆς οἰκονομίας καί ὡς ἐκ τούτου δέν ἐπιτρέπεται νά τό ἐμπορεύονται ἰδιῶτες, διότι θά καταστοῦν ἄπληστοι καί τύραννοι τῶν ὑπολοίπων ἀνθρώπων, δι’ αὐτό εἰς ὁλόκληρη τήν χώρα θά λειτουργοῦν μόνο κρατικαί τράπεζαι.

3. Τούς κανόνες λειτουργίας τῶν κρατικῶν τραπεζῶν θά ρυθμίζη ἡ Ε.Α. Ἐκκλησία τοῦ Λαοῦ, ἤτοι οἱ ἴδιοι οἱ πολῖτες πού θά χρησιμοποιοῦν τό χρῆμα καί ἔτσι δέν θά συσσωρεύονται σημαντικά ὑπερκέρδη στίς Τράπεζες καί ὁ λαός νά πεινᾶ.

Άρθρον 82

1. Νἀ καθορισθῆ διά νόμου ἀνώτατον ὅριον (πλαφόν) πλούτου, περιουσίας εἰς ἰδιώτας καί επιχειρήσεις κατ’ εἶδος, ἀριθμοῦ ἐργαζομένων καί ἀναγκαιότητος τῶν ἀγαθῶν των εἰς τήν κοινωνικήν ζωήν τοῦ λαοῦ. Εἰς ὅποιον ὑπερβαίνει τὀ ὅριον ἡ πολιτεία θά τοῦ ἀπονέμη τίτλον τιμῆς, τόσο πιό μεγάλον ὅσο περισσότερο ὑπερέβη τό ὅριον καί θά ἐλαττώνη τόν συντελεστή ἐπί τοῖς % τοῦ φόρου τημα﷽﷽﷽﷽﷽ θαπού πληρώνει στό κράτος. Δέν θά τοῦ ἀφαιρεῖται ὁ ἐπί πλέον πλοῦτος, θά συνεχίζη νά ἐργάζεται καί νά τόν αὐξάνη. Εἰς περίπτωσιν μεγαλυτέρας αὐξήσεως θά τοῦ ἀπονέμεται μεγαλύτερος τίτλος τιμῆς καί θά μειώνεται ὁ συντελεστής τοῦ φόρου του, μέχρι να φθάση στο κατότατο ὅριο τῆς φορολογίας, καί θά εἶναι παντοῦ τό τιμώμενον πρόσωπον εἰς ὅλας τάς ἐμφανίσεις του καί τάς τελετάς.

2. Ἡ περιουσία τοῦ πολίτη ἡ ἄνω τοῦ ὁρίου θά ἀνήκη στό Δημόσιο, χωρίς νά τοῦ ἀφαιρεῖται, οὔτε νά δεσμεύεται, ἀλλά θά μετοχοποιεῖται. Τό Δημόσιο θά ἔχει τόσες μετοχές στήν ἐπιχείρησιν ὅσες εἶναι ἄνω τοῦ ὁρίου πλούτου πού γράφει ὁ νόμος καἰ εἰς τό τέλος του ἔτους θά εἰσπράττει τά ἀντίστοιχα κέρδη τῶν μετοχῶν του. Τό Δημόσιο θά εἰσπράττη ἀπό τήν ἐπιχείρησιν τούς κανονικούς φόρους καί ἐπί πλέον εἰς τό τέλος κάθε οἰκονομικού ἔτους θά εἰσπράττει καί τά κέρδη πού ἀντιστοιχοῦν στίς μετοχές του.

3. Ἐφ’ ὅσον αἱ μεγάλαι ἐπιχειρήσεις τίθενται ὑπό τόν ἔλεγχον τοῦ Δημοσίου, δηλαδή τόν ἔλεγχον τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιπροσωπείας – Ε.τ.Λ., αὐτομάτως θά μετριάζεται ἡ ἀπληστία τῶν ἐπιχειρηματιῶν, θά ἐξανθρωπίζονται καί δέν θά καταδυναστεύουν τόν λαό καί τούς ἐργαζόμενους.

4. Ὁ ἰδιοκτήτης μιᾶς περιουσίας, ἔστω καί ἄνω τοῦ ὁρίου πλούτου (πλαφόν) δύναται ἐλευθέρως νά τήν μεταβιβάζη ὥς ἔχει εἰς τά παιδιά του ἡ νά τήν πωλῆ πρός τρίτους, ἐφ’ ὅσον εἶναι Έλληνες πολῖτες χωρίς τήν παρέμβασιν τοῦ Κράτους. Ἐάν ὅμως τήν μεταβιβάσει εἰς ἀλλοεθνεῖς τό κράτος κατακρατᾶ χωρίς ἀποζημίωσιν τινά, ὅλην τήν ἄνω τοῦ ὁρίου πλούτου (πλαφόν) περιουσίαν, καί τοῦτο διά νά παραμένουν αἱ Ελληνικαί περιουσίαι εἰς τούς Ἕλληνας.

Οἰκονομικόν Σύστημα ΑΡΙΣΤΑΡΧΙΑΣ

Ἄρθρον 83

  1. Κάθε πολιτικόν σύστημα μελετᾶ καί ἐπιβάλλει τό οἰκονομικόν σύστημα πού ἐξυπηρετεῖ τούς σκοπούς του. Ὁ Κοινοβουλευτισμός ἔχει ἐπιβάλει ὡς οἰκονομικόν σύστημα τόν Καπιταλισμόν. Σήμερα ὁ Καπιταλισμός καί τό σύστημά του ἔκλεισαν τόν κύκλον τους καί θνήσκουν ἀμφότερα ἀγκαλιασμένα. Αὐτό τό γνωρίζουν οἱ κρατοῦντες καί μελέτησαν νά μᾶς ἐπιβάλουν εἰς ἀντικατάστασιν αὐτῶν τήν παγκοσμιοποίησιν μέ ἀντικατάστασιν τοῦ χρήματος μέ τήν κάρτα τό τσιπάκι, ὥστε νά μᾶς παρακολουθοῦν πλήρως καί νά μας ἐλέγχουν πλήρως καί νά μᾶς σαλαγοῦν σάν ζῶα.

2. Ἡ ΑΡΙΣΤΑΡΧΙΑ ὡς πολιτικόν σύστημα ἔχει μελετήσει ὡς οἰκονομικόν της σύστημα τήν <ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ Α.Ε.> πού δημοσιεύω στό ἔργο μου <Μεγάλες Ἀπάτες>. Ἅπαντα τά μέλη τῆς <ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ Α.Ε.> θά ἐπιλέγονται διά κληρώσεως ἀπό τήν Ε.Α. ἤ Ε.τ.Λ. διά μίαν διετίαν μόνον, καί ὡς ἐκ τούτου θά προλαμβάνομε παθογένειες, καταχρήσεις καί ἀτασθαλίες. Ἐπειδή δέ τόν πλοῦτον τῆς χώρας μας θά διαχειρίζονται ἄτομα τοῦ λαοῦ ἐπιλεγέντα μέ κλήρωσιν, προσδοκούμε νά ἔχουμε ἄριστα ἀποτελέσματα ὑπέρ τοῦ λαοῦ.

3. Ἡ Ἐπικαρπία θά εἶναι μία ἀνώνυμος ἑταιρεία ἡ ὁποία θά διαχειρίζεται ὅλες τίς πλουτοπαραγωγικές πηγές τῆς χώρας ὀρυκτό πλοῦτο καί ὅλες τίς πλουτοπαραγωγικές πηγές τῆς χώρας καί ὅλα τά ἔσοδα τῆς χώρας ἀπό φορολογίες, διόδια ὁδῶν, μετοχές τοῦ κράτους εἰς τίς πλούσιες βιομηχανίες, ἐπιχειρήσεις, δωρεές, κτλ. Ἡ ἑταιρεία θά πληρώνει ὅλες τίς ὑποχρεώσεις τοῦ κράτους πρός τρίτους, μισθούς ἐργαζομένων πάσης φύσεως, συντάξεις, τά ἔργα ἀναπτύξεως, κτ.λ. Ἡ ἑταιρεία ΜΟΝΟΝ θά προωθῆ τά ἀπαιτούμενα κονδύλια εἰς τά Ὑπουργεία, τίς ὑπηρεσίες καί τούς διάφορους φορεῖς καί ἐκεῖνοι θά τά προωθοῦν στούς δικαιούχους καί θά κατασκευάζουν τά ἔργα ἀναπτύξεως καί ὄχι ἡ ἑταιρεία.

Ἡ ἑταιρεία θά χορηγῆ εἰς κάθε ἑλληνόπουλο μόλις γενιέται δύο μετοχές ἄν θά ζήση στήν Ἑλλάδα καί μία μετοχή εἰς ὅλα τά ἑλληνόπουλα τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ἄν ἔλθουν νά κατοικήσουν στήν Ἑλλάδα θά τούς χορηγῆ τήν δεύτερη. Οἱ μετοχές θά εἶναι προσωπικές καί ἀμεταβίβαστες ἐφ᾽ὅρου ζωῆς, μετά θά ἀκυρώνονται. Εἰς τό τέλος κάθε ἔτους θά διανέμονται στούς μετόχους τά κέρδη πού ὑπολογίζονται ἄνω τῶν 7.000 π.χ. Εὐρώ κατά μετοχήν, δηλαδή τό ζευγάρι πού θά ἔχει 4 μετοχές θά λαμβάνη 28.000 Εὐρώ τόν χρόνο ἐπί πλέον τῶν ἐσόδων του ἀπό τήν ἐργασίαν του σύν αὐτά πού θά λαμβάνουν γιά τά παιδιά τους. Τό σύστημα αὐτό πλήν τῶν ἄλλων πολλῶν καλῶν πού θά προσφέρη στόν λαό θά δένη ψυχολογικά τόν λαό μέ τήν πατρίδα του καί τήν πρόοδο, καί θά ἀγωνίζεται εὐχαρίστως διά τήν πατρίδα του, ἐνῶ σήμερα ἀγωνίζεται μόνον γιά τό ὄνομα καί τήν ἱστορία, πού μᾶς τήν μπαστάρδεψαν ἐπίτηδες. (σ.σ. Προσοχή τό οἰκονομικό σύστημα τῆς <ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ Α.Ε.> θά ἀποδώση τά μέγιστα μόνον μέ τό πολίτευμα ΑΡΙΣΤΑΡΧΙΑ καί τό παρόν Σύνταγμα, ἄν τό ἐφαρμόση ὁ Κοινοβουλευτισμός θά ἀφήση τόν λαό χωρίς γῆν καί ὕδωρ, διότι μέ τήν παντοδυναμίαν πού θά ἔχουν οἱ διορισμένοι διαχειρισταί τῆς Ἑταιρείας θά κρατήσουν ἕνα μεγάλο μερίδιο γι᾽αὐτούς καί θά παραδώσουν τά πάντα, γῆν καί ὕδωρ στούς κεφαλαιοκράτες πού τούς διώρισαν.

Οἱ Ἕλληνες θά κατοικοῦν σέ μία γῆν πού δέν θά τούς ἀνήκη καί θά πληρώνουν τό νερό πού θά πίνουν, οἱ πηγές θά εἶναι τῶν κατακτητῶν, ἤδη ἔχουν ἀγοράσει στήν χώρα μας περισσότερες ἀπό 9000 πηγές. Τόν ἀέρα στήν ἀρχή θά τόν ἔχουμε δωρεάν, σύντομα ὅμως θά πληρώνουμε φόρο καί γιά τόν ἀέρα. Θά ἐργαζόμαστε ὡς δοῦλοι κάτω ἀπό μαστίγιο γιά μιά μπουκιά ψωμί τήν ἡμέρα μόνον. Γι αὐτό ἀντιδρᾶστε σέ αὐτές τίς τακτικές τοῦ Κοινοβουλευτισμοῦ ἄν υἱοθετήση τήν <ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ Α.Ε.> προσοχή, προσοχή, προσοχή.).

Ἄρθρον 84

Κάθε 40 ἤ 50 χρόνια ἡ Ἐθνική Ἀντιπροσωπεία Ε.τ.Λ., θά άναθεωρῆ τό παρόν Σύνταγμα καί θά τό θέτη εἰς δημοψήφισμα εἰς τόν Ἑλληνικόν λαόν. Ἔτσι δίδεται ἡ δυνατότητα εἰς κάθε Ἑλληνίδα καί Ἕλληνα τοὐλάχιστον μία φορά στήν ζωή του νά ἐπιλέγη τό πολίτευμα πού θέλει νά ζῆ αὐτός καί οἱ ἀπόγονοί του καί ὄχι ὅπως τά συντάγματα πού μᾶς ἐπέβαλε τό κεφάλαιο χωρίς νά μᾶς δίδουν τό δικαίωμα κριτικῆς καί ἀλλαγῆς των. Εἰς τό ἐνδιάμεσον διάστημα άπαγορεύονται οἱ ἀναθεωρήσεις.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

Άρθρον 126

1. Ὁ σεβασμός πρός το Σύνταγμα καί τούς συνάδοντας πρός αὐτό

νόμους καί ἡ ἀφοσίωσις πρός τήν Πατρίδα καί τήν Ἀρισταρχίαν- Δημοκρατίαν συνιστοῦν θεμελιώδη ὑποχρέωσιν πάντων τῶν Ἑλλήνων.

2. Ὁ καθ’ οἱονδήποτε τρόπον σφετερισμός τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας καί τῶν ἐκ ταύτης ἀπορρεουσῶν ἐξουσιῶν διώκεται ἄμα τῇ ἀποκαταστήσει τῆς νομίμου ἐξουσίας, ἀφ’ ἥς ἄρχεται καί ἡ παραγραφή τοῦ ἐγκλήματος.

3. Ἡ τήρησις τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται εἰς τόν πατριωτισμόν τῶν Ἑλλήνων, δικαιουμένων καί ὑποχρεουμένων εἰς τήν διά παντός μέσου ἀντίστασιν κατά οἱουδήποτε ἐπιχειροῦντος τήν βιαίαν κατάλυσιν ἤ νόθευσιν αὐτοῦ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΑΫΦΑΝΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ