Αρχές Λειτουργίας

Α. Ὁ Ἕλληνας πολίτης νὰ ἀποβάλλη τὶς σύγχρονες παθογένειες τοῦ Νεοέλληνα, τὴν ἰδεολογικὴν σύγχυσιν, τὶς ἐλαττωματικὲς ἀτομιστικὲς συμπεριφορὲς πού ὁδηγοῦν στὴν παρακμὴ καὶ νὰ ἀποκτήσει ἰσχυρὴ ἑλληνικὴ ταυτότητα μὲ ὑπεράσπισιν τῶν ἀρχῶν τοῦ δικαιώματος στὴν πατρίδα, στὴν σοφία, τῆς μορφώσεως καὶ τῆς γνώσεως, ποὺ χιλιάδες χρόνια ὁ Ἑλληνικὸς Λαός καλλιέργησε σ’ αὐτὸ τόν τόπο, ὑπηρετώντας τὴν φυσικήν ἀλήθεια, γιὰ νὰ ὁδηγηθῆ στὴν πραγματικὴ ἐλευθερία καὶ τὴν εὐημερία.

Β. Νὰ καλλιεργηθῆ ἡ Ἀμφικτυονικὴ ἀντίληψη ποὺ διαχέεται σ’ αὐτὸ τὸ γεωγραφικὸ χῶρο καὶ ποὺ σήμερα ἔχει χαθῆ, γιὰ νὰ μπορέσουν οἱ «Ἕλληνες», πλέον καὶ ὄχι οἱ Νεοέλληνες μὲ ἰσχυρὴ «Ἑλληνικὴ ταυτότητα» καὶ συλλογικὴ κοινὴ δράση, νά ἀντιμετωπίσουν τὸ στυγερὸ καθεστὼς τῆς Ξενοκρατίας, ποὺ ἀπὸ τὸ 1830 ἔχει ἐπιβληθῆ στὴ χώρα μας μέσω τῶν «ΔΑΝΕΙΩΝ», ὥστε βαδίζοντας πρὸς τὴν 19η Δεκαετία τῆς ὕπαρξης τοῦ κράτους μας, νὰ ζήσουμε πραγματικὰ σὲ μία ΕΛΕΥΘΕΡΗ ἀπὸ ξένους Δυνάστες ΕΝΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ.

Γ. Ἡ χειραφέτησις τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἡ Λυδία Λίθος γιὰ μία τέτοια νικηφόρα καὶ ἀνεξάρτητη πορεία. Ἱστορικὰ πραγματοποιήθηκε αὐτὸ σὲ ἐξαιρετικὲς στιγμές, ὅταν ἡ Σοφία ἐξακοντίστηκε σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα. Δύο εἶναι οἱ κορυφαῖες στιγμὲς τῆς Ἑλληνικῆς Σοφίας καὶ Πολιτικῆς Πράξεως.

Ἡ πρώτη ὅταν ὁ ΣΟΛΩΝΑΣ ὡς πνευματικὸς ἡγέτης δημιούργησε τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴ συλλογικὴ ἔκφραση τῶν συμπολιτῶν του μὲ τὸ πολίτευμα τῆς Ἀρχαίας Ἀθηναϊκῆς Ἄμεσης Δημοκρατίας, ποὺ ἀπάντησε ἀμυντικὰ καὶ νικηφόρα στὴν ἀπολυταρχικὴ Ἀσιανίζουσα λογικὴ καὶ ἐπεκτατικὴ πολιτική.

Ἡ δεύτερη ὅταν ὁ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ μὲ τὴν «Ἐλεύθερη Βούληση τοῦ Ἀνθρώπου» ἔδωσε τὸ ἔναυσμα στὴ Μακεδονικὴ Νεολαία καὶ τὸ «Κοινὸ τῶν Ἑλλήνων», νὰ διασώση τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ σ’ ὅλη τὴν Οἰκουμένη.

Δ. Σήμερα βασικὸς ὑπεύθυνος γιὰ τὴν τραγωδία ποὺ βιώνει ὁ Ἑλληνικὸς Λαός, εἶναι τὸ «ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ». Οἱ συμμετέχοντες στὸ Σ.Κ.Ε.Π. ἔχουν ξεκαθαρισμένο πλήρως ὅτι τόσο τὰ κόμματα ἐξουσίας (ΠΑΣΟΚ – Ν. Δημορκατία), ποῦ συνέβαλαν στὴ χρεωκοπία τοῦ κράτους, ὅσο καὶ τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως (Δεξιᾶς καὶ Ἀριστερᾶς ἀποχρώσεως), ποὺ συνέβαλαν στὴν ἰδεολογικὴ χρεωκοπία τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας, εἶναι συνυπεύθυνα γιὰ τὴ σημερινὴ συνολικὴ τραγωδία, ἀσχέτως τοῦ βαθμοῦ συνενοχῆς καὶ πὼς γιὰ νὰ μπορέση ἡ χώρα, ἡ κοινωνία καὶ ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς νὰ ὁδηγηθοῦν στὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸ λαβύρινθο τοῦ σύγχρονου Μινώταυρου, εἶναι ἀναγκαῖο τὸ ὑπάρχον πολιτικό σύστημα νὰ παραχωρήση τὴν θέσιν του σὲ νέες ἄφθαρτες πολιτικὲς δυνάμεις.

Ε. Οἱ δυνάμεις ποὺ ἀπαρτίζουν τὸ Σ.Κ.Ε.Π. κινοῦνται μὲ ἀνιδιοτέλεια καὶ ἄδολη ἀγάπη γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἔχουν αὐτοτέλεια ἰδεολογικῆς σκέψεως καὶ ἐπεξεργάζονται αὐτοβούλως τὴν σύγχρονη παγκόσμια καὶ ἑλληνικὴ σύνθετη πραγματικότητα συμβάλλοντας μὲ τὴν σκέψιν τους στὴν ἀνάλυση αὐτῆς, προτείνοντας λύσεις γιὰ τὰ τοπικὰ καὶ διεθνῆ προβλήματα καὶ θέματα. Συμμετέχουν δὲ στὸ Σ.Κ.Ε.Π. χωρὶς ὑστεροβουλία σὰν ἕνα «Βῆμα Ἐλεύθερης Διακινήσεως Ἰδεῶν», καὶ χωρὶς διάθεσιν κατακτήσεως κάποιας ἐσωτερικῆς ἐξουσίας. Ἀπαραίτητη προϋπόθεσις γιὰ τὴ συμμετοχὴ στὸ Σ.Κ.Ε.Π. εἶναι ἡ ταυτότητα ἀπόψεων στὰ παρακάτω ἰδεολογικὰ ζητήματα.

  1. Τὸ ὑπάρχον πολιτικὸ σύστημα ποὺ ὀνομάζουμε «ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ» εἶναι πλήρως συνυπεύθυνο γιὰ τὴ σημερινὴ τραγωδία. Εἶναι ἡ «Ἀχίλλειος Πτέρνα» γιὰ μία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ. Εἶναι ὁ τοποτηρητὴς τῶν Ξένων Δυνάμεων καὶ δὲν μπορεῖ νὰ δώση καμμία πραγματικὴν λύσιν ὑπὲρ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Εἶναι μία ἐπαγγελματικὴ κάστα, ποὺ ἔχει ἀποξενωθεῖ ἀπὸ τὶς ἀνάγκες τῆς Χώρας καὶ πρέπει νὰ ἀποτελέση ὁριστικὰ παρελθόν.
  2. Λύση γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Κοινωνία δὲν μπορεῖ νὰ προέλθη ἀπὸ πολιτικοὺς σχηματισμοὺς «ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ» τῶν ὑπαρχόντων πολιτικῶν κομμάτων καὶ ἰδεολογιῶν τοῦ «ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ». Γιὰ νὰ σωθῆ σήμερα ἡ Ἀνθρώπινη Κοινωνία ἀπαιτοῦνται νέες ἰδεολογικὲς ἐπεξεργασίες βγαλμένες ἀπὸ τὰ ὀρυχεῖα τοῦ Ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴν πρωτοπορεία αὐτοῦ «ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ». Ὁριστικὴ δὲ λύση γιὰ τὴν Ἀνθρώπινη Κοινωνία παγκοσμίως μπορεῖ μόνοννά υπάρξη ἂν στηρίζεται σε Θεμελιώδεις-Ἀρχὲς Πρότυπα, ποὺ ἀνέδειξε στὸ διάβα τῶν αἰώνων Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΣ.

ΣΤ. Τὸ Σ.Κ.Ε.Π. δὲν εἶναι οὔτε πολιτικὸ κόμμα οὔτε ἐκλογικὸς σχηματισμός. Εἶναι ἕνα Κέντρο ποὺ ἐπεξεργάζεται ἰδεολογικὰ καὶ πρακτικὰ πολιτικὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος, τὴν Ἑλληνικὴ Κοινωνία καὶ τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ συλλογικὰ ἀλλὰ καὶ κάθε Ἕλληνα πολίτη μεμονωμένα, δρώντας παράλληλα πανελληνίως μὲ ἐκδηλώσεις διαφωτίζοντας τοὺς Ἕλληνας πολίτας καὶ ὀργανώνοντας τὴν Ἀντίσταση στὰ δεσμὰ τῆς Ξενοκρατίας.

Ζ. Ἄμεσα καθήκοντα γιὰ τὸ Σ.Κ.Ε.Π. εἶναι νὰ ἐκπονήσουμε μέσω τῆς ὀργανωμένης συζητήσεως ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ποὺ θέλουμε, μὲ τὴν Πολιτικὴν Ἀφύπνισιν τοῦ Ἕλληνα πολίτη ποὺ θὰ ἀπαντᾶ στὰ καίρια ἐρωτήματα.

  • Ποιὸ εἶναι τὸ οἰκουμενικὸ ὅραμα τῆς Χώρας;
  • Ποιὸ εἶναι τὸ Σχέδιο Ὑπερβάσεως τῆς Κρίσεως Χρέους καὶ τῆς Ξενοκρατίας;
  • Ποιὸ εἶναι τὸ Συνταγματικὸ Πολιτικὸ Πλαίσιο λειτουργίας τῶν πολιτῶν, τῶν πολιτικῶν φορέων καὶ τῶν θεσμῶν τῆς Χώρας, ποὺ θὰ καταργῆ τὸν Ἐπαγγελματία πολιτικὸ ἀπὸ αὐτόνομο Διαχειριστὴ καὶ θὰ τὸν καθιστὰ ἁπλῶς δημόσιο λειτουργὸ-ἐκπρόσωπό τους;
  • Ποιὸ εἶναι τὸ Ἀναπτυξιακὸ Πρότυπο τῆς Χώρας ποὺ θὰ φέρη τὴν εὐημερία στὸν Ἕλληνα πολίτη καὶ πῶς ὁ γηγενὴς πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας θὰ γίνη πραγματικὰ κύριος καὶ ἰδιοκτήτης;